ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018

 

ถ้าเพียงแต่...

 

เตรียมจิตใจ:

การฟังที่ดีคือการเชื่อฟัง “เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดมาและประทานจิตใจที่รับฟัง เข้าใจและเชื่อฟังแก่ลูก”

 

อ่าน: อิสยาห์ 48:12–22

 

พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่ของท่าน องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า ผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไป (อิสยาห์ 48:17)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าผู้มีพระนามว่า เราเป็น ผู้เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย (ข้อ 12 ดูวิวรณ์ 1:17 เพิ่มเติม) ผู้สร้างสรรพสิ่ง เรียกประชากรของพระองค์ให้ฟัง ไม่มีรูปเคารพใดสามารถประกาศล่วงหน้าถึงวิธีที่พระเจ้าจะช่วยคนของพระองค์ให้รอด ในกรณีนี้ทรงช่วยผ่าน ไซรัส ผู้เอาชนะบาบิโลน (ข้อ 14,15) ตอนนี้ ผู้รับใช้ของพระเจ้า ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ (ดู 61:1) ถูกส่งออกไปพร้อมภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า (ข้อ 16ข)

            คำถามคือ: ประชากรของพระเจ้ายินดีที่จะฟังเสียงของพระองค์หรือไม่? หัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพวกเขาและพวกเราคือ เพื่อจะอวยพร พระองค์สอนเราว่าอะไรดีสำหรับเรา และนำเราในทางที่ถูกต้อง พระองค์ต้องการให้เรามีประสบการณ์กับสันติสุขเหมือนแม่น้ำ ความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกับคลื่นทะเล (ข้อ 18) และพระพรที่สืบไปยังครอบครัวของเรา (ข้อ 19) แต่เราจะตั้งใจฟังคำสั่งของพระองค์หรือไม่ (ข้อ 18ก)?

            ในเวลานั้น ประชากรของพระเจ้าถูกเรียกให้ละทิ้งบาบิโลน วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำให้พวกเขากลับสู่บ้านอย่างปลอดภัยผ่านทางทะเลทราย (ข้อ 20,21) พวกเราถูกเรียกเช่นเดียวกันไม่ให้รักโลก แต่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเพียงไร (1ยอห์น 2:15-17) สิ่งนั้นมีความหมายอะไรต่อคุณในวันนี้?

 

ตอบสนอง

“ขอบคุณ พระบิดา สำหรับสันติสุขที่เราสามารถมีได้เพราะพระเยซูทรงตายเพื่อเรา โปรดสอนให้เราสำแดงความรักของเราที่มีแด่พระองค์โดยการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์” (ยอห์น 14:23,27)

 พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.