ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ




พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017

 พลังประจำวัน - 5 เมษายน 2017

พลังประจำวันวันพุธที่ 5 เมษายน 2017
รับการตักเตือน

เตรียมจิตใจ:
สะท้อนถึงความท้าทายและพระสัญญาในสดุดี 19:9,11 "กฏข้อบังคับของพระเจ้าถาวรเป็นนิตย์... สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จยิ่งใหญ่"

อ่าน: มาระโก 14:27-31
พระ
เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า ใน​วันนี้​คือ​ใน​คืนนี้​เอง ก่อน​ไก่​ขัน​สอง​หน ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​เรา​สาม​ครั้ง” (มาระโก14:30)

สำรวจแลใคร่ครวญ:
'ความหยิ่งผยองมาก่อนความล้มเหลว' เปโตรไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาและเพื่อนสาวกจะเผชิญความกดดันและทดลองในเวลาที่พระเยซูทนทุกข์ทรมาน แต่เขายืนยันว่า เขาจะสามารถต่อต้านการทดลองเหล่านั้นด้วยกำลังและวิธีของเขาเอง เขาปฏิเสธที่จะเก็บคำเตือนของพระเยซูไว้ในใจ โดยย้ำว่าเขาพร้อมที่จะตายเพื่อพระเยซูและเขาจะไม่ปฏิเสธพระองค์
เปโตรได้ยินคำเตือนของพระเจ้า เขาได้ค้นพบพระคุณแสนอัศจรรย์หลังการเป็นขึ้นมา ดังยอห์น 21:15-17 บอกเราว่า พระเยซูทรงถามเปโตรถึงสามครั้งว่า"ท่านรักเราหรือ?" และเปโตรก็ยืนยันคำตอบทั้งสามครั้งว่ารักพระองค์ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้นำเพื่อนสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐในโลก เปโตรไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ต้องการคำเตือนและการอภัย เราก็ต้องการด้วย เพราะ "ไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองที่เคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ ... และพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้" (1โครินธ์ 10:13)

ตอบสนอง:

มีคำเตือนอะไรบ้างที่เราต้องฟัง? มีความอ่อนแออะไรบ้างที่เราต้องยอมรับ? มีสงครามจิตวิญญาณอะไรที่เราต้องต่อสู้และสามารถมีชัยชนะสำหรับจิตวิญญาณส่วนตัว




พลังประจำวัน#173-เมษายน

พลังประจำวัน - 30 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 29 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 28 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 27 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 26 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 25 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 24 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 23 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 22 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 21 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 20 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 19 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 18 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 17 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 16 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 15 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 14 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 13 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 12 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 11 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 10 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 9 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 8 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 7 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 6 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 4 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 3 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 2 เมษายน 2017
พลังประจำวัน - 1 เมษายน 2017



Copyright © 2010 All Rights Reserved.