ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017

 

 

ความวางใจ
 

 

เตรียมจิตใจให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแต่ละวันและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และขอบพระคุณสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณที่ทรงประทานให้ เช่น ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก

 

 

อ่านมาระโก10:17-31
“พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่า ส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังจะทำได้ แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งมาระโก 10:27

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราร่ำรวยใช่ไหม สาวกทั้งหลายต่างก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ในพระคำตอนนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมาหาพระองค์ คุกเข่าต่อหน้าพระเยซูเพราะเขารู้ว่าเขายังขาดบางสิ่งในความเชื่อของเขา นั้นคือการยืนยันถึงชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกว่าพวกเขาได้รับแล้ว (ข้อ 29-30)

 

เมื่อพระเยซูตรัสถึงพระบัญญัติข้อต่างๆ คุณสังเกตไหมว่าพระองค์ทรงละข้อใดไว้ “ห้ามโลภ” (อพยพ 20:17) พระองค์ทรงนำให้เศรษฐีคนนี้เข้าใจอย่างอ่อนโยนโดยการหนุนใจเขาให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ทรงเอ็นดูเขา และชวนเขาให้ก้าวเดินต่อโดยการ “ยอมละทิ้งสิ่งที่ท่านยึดไว้ และติดตามเรามา” (ข้อ 21)

 

พระเยซูทรงรักเราเช่นกัน จึงทรงชวนเราสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สิ่งที่เราทำเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ได้นั้นคือการปล่อยวาง ยอมจำนน และติดตามพระองค์ การสละสิ่งต่างๆ ในชีวิตและมอบทรัพย์สินที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่มันเป็นไปได้เพราะเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง พระองค์ทรงสัญญาที่จะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นกับเราอย่างครบบริบูรณ์ (ฟีลิปปี 4:19)

 

 
ตอบสนอง:

ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับการยืนยันถึงชีวิตนิรันดร์แล้ว ทูลขอพระองค์ที่คุณจะสามารถเอาชนะความกลัวจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆ และสามารถก้าวเดินเติบใหญ่ต่อไปบนหนทางแห่งความเชื่อนั้น และให้เราลองมองว่าเราสามารถหนุนใจคนอื่นที่จะเติบใหญ่ในความเชื่อต่อไปในวันนี้ได้อย่างไร
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.