ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
ฟื้นฟูสู่สภาพดี

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์”  (สดุดี 85:6)

 

 

 

อ่าน : สดุดี 80

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด (สดุดี 80:3)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

สดุดีบทนี้เหมือนเป็นน้องสดุดี 79 สดุดี 79 บันทึกเหตุการณ์การล่มสลายของยูดาห์ ขณะที่สดุดี 80 คร่ำครวญถึงสภาพเลวร้ายของผู้คนในอาณาจักรเหนือของอิสราเอลที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย (ข้อ 1,2)  นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นการอุทธรณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ในลักษณะของพันธสัญญา เมื่อผู้เขียนสดุดีเปรียบเทียบอิสราเอลเหมือนเถาองุ่นที่พระเจ้าทรงปลูกและสถาปนาไว้ (ข้อ 8-11) อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนในสดุดี 79 ไม่มีการยอมรับหรือสำนึกผิดในบาปที่ไม่ได้ทำตามพันธสัญญา (ฉธบ.28:15–68) สดุดีนี้แสดงออกถึงความเจ็บปวดและความสับสนของผู้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยซึ่งถูกตัดขาด ถูกละทิ้งและถูกทำลาย (ข้อ 4-6, 12-16) ผู้เขียนสดุดีพูดถึงความพยายามของเราที่จะเข้าใจว่า พระเจ้าผู้ซึ่งมีอำนาจทุกอย่างและแสนดี (ข้อ 1 – กษัตริย์พระผู้เลี้ยง) ยอมให้ประชากรของพระองค์ทนทุกข์ทรมาน (ข้อ 4,12) ไม่มีคำตอบสำหรับปริศนาข้อนี้ในที่นี้ แต่สดุดีนี้ก็ให้สัญญาณถึงแนวทางผ่านความเจ็บปวดเมื่อเรารู้สึกว่าถูกตัดขาดจากพระเจ้า

 

บทร้องรับ (ในข้อ 3,7,19) แสดงออกถึงความเชื่อที่มั่นคงในความดีของพระเจ้าและความเข้าใจว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยฟื้นฟูพวกเขาให้กลับสู่สภาพที่ดี ข้อ 17 พูดเป็นนัยถึง “บุตรมนุษย์” ผู้ทำให้พระพักตร์ของพระเจ้าทอแสง มายังเรานั้นเป็นไปได้  (2 โครินธ์ 4:6 - เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์)

 


ตอบสนอง
:

 

อธิษฐานด้วยข้อ 3 เพื่อตัวคุณเอง คริสตจักรของคุณ และโดยเฉพาะคริสเตียนที่รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากพระเจ้า

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.