ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม

 พลังประจำวัน วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2016

ปณิธานในปีใหม่

 

เตรียมจิตใจ:

ในช่วงสิ้นปีที่เราอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองเตรียมรับปีใหม่ ขอหนุนใจให้เราตั้งปณิธานชีวิตคริสเตียนของเราที่จะเติบโตและรุ่งเรืองขึ้นในปีใหม่เพื่อเราจะเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

อ่าน:  กิจการ 17:1-15
จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ ( 1เธสะโลนิกา 5:16-18)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ใคร่ครวญปณิธานต่อไปนี้ ที่จะปรับใช้เป็นปณิธานของคุณในปีใหม่ 2017 จากแบบอย่างของเปาโลในกิจการบทที่ 17 ซึ่งบันทึกถึงการเดินทางไปประกาศครั้งที่สองของเปาโล ถูกข่มเหงที่เมืองเธสะโลนิกา และปณิธานของเปาโลที่ได้รับจากพระเจ้า

1.      มีความตั้งใจและร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐ และดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า (กิจการ17:1-4)  แม้ถูกข่มเหง เปาโลยังคงมีใจร้อนรนในการประกาศ เปาโลอ้างข้อความในพระคัมภีร์อภิปรายกับพวกยิวในธรรมศาลาถึงสามสัปดาห์ (ข้อ 2) อธิบายและพิสูจน์ให้เห็นว่า จำเป็นที่พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตาย และพระเยซูองค์นี้ที่ท่านประกาศกับพวกเขาคือพระคริสต์ (ข้อ 3) ให้เราประกาศความจริงในพระคัมภีร์ (ลูกา 24:44-47) และประกาศด้วยใจรัก ร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ( 1เธสะโลนิกา 3:12-13; 1 โครินธ์ 3:6-9 )

2.      รู้จักพระเยซูคริสต์และน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวัน และเชื่อพึ่งในพระองค์ (กิจการ 17:1-5)   เราต้องรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นดังเช่นคนเคยตาบอดและเปาโลซึ่งกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ” ( ยอห์น 9:24-25; 2 ทิโมธี 1:11-12) และสำแดงออกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราในพระเยซู และมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ ( 1 เธสะโลนิกา 5:16-18; ฟีลิปปี 1:20-21)

3.      มีความกระหายในพระวจนะและดำเนินชีวิตตามพระวจนะ (กิจการ 17:10-12)
ให้เรามีความตั้งใจในการเฝ้าเดี่ยวดังเช่นเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติ (เอสรา 7:9-10) และศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม ดังเช่นชาวเมืองเบโรอาที่พวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน (กิจการ 17:10-12)

4.      มีความเชื่อและตั้งใจที่จะมีส่วนในการรับใช้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (กิจการ 17:5-9) ให้เรายอมที่จะให้ เต็มใจที่จะทำงานหนักและเป็นแบบอย่าง ( 1เธสะโลนิกา 1:7-8) ในการรับใช้ ด้วยความ    เชื่อ ความหวังใจและความรัก ( 1เธสะโลนิกา 1:2-5)  

ตอบสนอง:

ในปีใหม่นี้ ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราให้ใหม่ขึ้นทุกวัน ฟื้นฟูเรา ให้เราเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของพระองค์ ที่เปี่ยมด้วยความสุข พลัง และพระคุณ 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.