ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม

 พลังประจำวัน วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2016

นิมิตใหม่

 

เตรียมจิตใจ:

ทุกคนย่อมต้องมีทิศทางชีวิตของตนเอง เพื่อให้การทำงานและการดำเนินชีวิตมีความหมาย เมื่อเรามีเป้าหมายและความหวัง ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปจนประสบความสำเร็จ นิมิตและเป้าหมายของคุณคืออะไร?

 

อ่าน: กิจการ 16:1-10

เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันที เพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้น” กิจการ 16:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในพระธรรมตอนนี้ เปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนขอให้ไปช่วย เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว ก็หาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนีย (ซึ่งปัจจุบันคือตุรกี) ทันที (ข้อ 9,10) และนี่เป็นโอกาสที่พระกิตติคุณเข้าสู่ยุโรป สรรพนาม “เรา” ในขณะนั้นหมายถึงเปาโล สิลาสและทิโมธี รวมทั้งลูกาผู้เขียนพระธรรมนี้ด้วย  สำหรับเราในปัจจุบันซึ่งหมายถึงผู้เชื่อทุกคน เมื่อเราได้รับนิมิต และแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเรา เราจะร่วมใจกันเต็มใจหาโอกาสตอบสนองต่อนิมิตนั้นทันทีหรือไม่? และจะทำอย่างไร?  เราจะเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน

(1) สร้างทีมใหม่ เพื่อเป็นพระพรแก่คริสตจักร (กิจการ16:1-5) เพิ่มผู้ร่วมงาน (กาลาเทีย 2:1-3) ประกาศความจริงของข่าวประเสริฐ (กาลาเทีย1:4-7) และหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งมั่นคง

(2) เชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรับนิมิตใหม่ (กิจการ 16: 6-10) วางแผนการของตัวเองและตัวเองลง ยอมมอบชีวิตแด่พระเจ้า (กาลาเทีย 5:25-26) ยอมจำนนและเชื่อพึ่งในแผนการของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้ (วิวรณ์ 3:7 )

(3) นิมิตใหม่นำมาซึ่งทิศทางใหม่เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ (กิจการ16:6-10) นิมิตนั้นมาจากพระเจ้า หมายถึงการทรงสำแดงจากพระเจ้า (สุภาษิต 29:18) นิมิตนั้นต้องตอบสนองความต้องการและเสียงร้องอ้อนวอน (อพยพ 3:7-8) นิมิตจะให้เราสำนึกถึงพระมหาบัญชา พร้อมรับการท้าทาย เป็นพยานและนำคนกลับมาหาพระเจ้า (ยอห์น 4:35-36)

ตอบสนอง:
ทูลขอพระเจ้าที่จะประทานเวลา กำลังและพระคุณที่เพียงพอ ที่คุณจะทำตามพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:19-20)
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.