ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม

ไฟแห่งพระวิญญาณ


เตรียมจิตใจ
:
ดังเช่นที่ยอห์นผู้ให้บัพติสมาได้เตรียมทางสำหรับองค์พระเยซูเจ้าที่จะเสด็จมา ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเตรียมจิตใจคุณในวันคริสตมาสนี้ ที่จะรับเอาของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ การทรงสถิตอยู่ด้วยกับคุณและภายในคุณ

 

อ่าน :  มัทธิว 3:1–12

“ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติสมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ”  มัทธิว 3:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
วันนี้เราจะไปหาพยานอีกท่านหนึ่ง คือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมา ที่จะช่วยให้เราค้นพบว่า อิมมานูเอล (พระเจ้าสถิตกับเรา) ได้เสด็จมาเพื่ออะไร ยอห์นเป็นคนหัวรุนแรงและมีคำพูดที่ท้าทายให้กลับใจใหม่ กลับใจหมายถึงการหันกลับ ซึ่งหมายถึงการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงความคิด หัวใจและทางเลือกของเราอย่างสิ้นเชิง  ยอห์นไม่ได้หนุนใจให้เราเคร่งศาสนามากขึ้นหรือทำความดีมากขึ้น  แต่ให้เรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ ที่จะหันออกจากความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรม  แม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ฟังดูไม่สบายนัก ซึ่งก็เช่นเดียวกับผู้ที่รับฟังยอห์นเป็นครั้งแรก เราพบว่าตัวเราเองก็ได้รับการกระตุ้น
“จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (ข้อ 2) นี่คือข่าวประเสริฐที่พระเยซูก็ได้ทรงสั่งสอน (ดู 4
:

7)  นี่เป็นข่าวสารที่เราได้ยินในโบสถ์ของเราวันนี้หรือไม่? ยอห์นอธิบายว่าเมื่อเรากลับใจ พระเยซูจะให้บัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ (ข้อ 11) การกลับใจและให้อภัยมาก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟ ถ้าเราต้องการให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย เราต้องใส่ใจในข่าวสารของยอห์น


ตอบสนอง
:

กลับใจจากสิ่งที่คุณรู้ว่ามาขวางกั้นระหว่างคุณกับพระเจ้า ทูลขอการอภัยจากพระเยซู อัญเชิญพระวิญญาณที่จะลุกโชติช่วงในใจของคุณวันนี้เมื่อคุณฉลองการทรงบังเกิดของพระเยซู
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.