ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม


ส่องสว่างดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก


เตรียมจิตใจ :
รอบตัวคุณมีแสงสว่างหรือดวงสว่างอะไรบ้าง มันจำเป็นสำหรับคุณแค่ไหน?

อ่าน
ฟีลิปปี 2:12

 “จงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายฟีลิปปี 2:12


สำรวจและใคร่ครวญ

ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา พระเจ้าประสงค์ให้นำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่สร้างความแตกแยก พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟังพระบิดา การถ่อมพระทัยและการเสียสละของพระองค์เป็นตัวอย่างสำหรับคริสตจักร ข้อ 12 เริ่มด้วยคำว่า ฉะนั้นเป็นการสรุปจากตัวอย่างของพระคริสต์ คือให้เราอุตสาห์ประพฤติ  “เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟัง... อยู่เสมอหมายถึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นคำสอนผ่านทางเปาโล ดังนั้น จงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด ข้อ 12 คือ อุตส่าห์ให้มได้มาเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เพียงเชื่อเท่านั้น แต่ต้องทุ่มเท พยายามหันหน้าเข้าหากัน อุตส่าห์เพื่อให้เกิดขึ้น สิ่งใดที่ช่วยเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็ต้องพยายามทำ  อีกความหมายหนึ่งเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรารอดโดยความประพฤติของเราเอง หรือเราได้รับความรอดเพราะความดีความชอบของเรา ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้าแม้เราไม่สมควรได้รับ สิ่งที่เปาโลเน้นในที่นี้คือ ความรอดของเรานั้นไม่ได้เริ่มต้นและจบลงเพียงแค่นี้ ไม่ใช่รอดพ้นจากบาปและความพินาศในบึงไฟนรกเท่านั้น แต่เมื่อรอดแล้ว เราจะต้องอุตส่าห์ประพฤติตนให้สมกับฐานะใหม่ด้วย

เพราะกายที่ปราศจากวิญญาณนั้น ไร้ชีพแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติ ก็ไร้ผลฉันนั้น” (ยากอบ 2:26) ความรอดจะต้องสำแดงออก เป็นขบวนการต่อเนื่อง มีชีวิตสะท้อนให้เห็น พระเจ้าประสงค์ให้เราอุตสาหะ วิริยะและทุ่มเทเพื่อไปให้ถึงความบริบูรณ์ในพระองค์  ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น การเชื่อฟังและประพฤติตามด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นนั้น ไม่ใช่เพราะความสงสัยหรือหวาดกลัว แต่เป็นการแสดงออกถึงความจริงจัง ถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้า

ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่คือทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ว่าท่านจะอยู่ด้วยหรือไม่ ก็จงอุตส่าห์ประพฤติให้สมกับที่ได้รับชีวิตใหม่ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า ไม่ใช่แบบหน้าไหว้หลังหลอก พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอในทุกสถานการณ์ ดังนั้นขอให้เราจงยำเกรงพระองค์เสมอในทุกเวลา

ตอบสนอง

ให้เราอุตส่าห์ประพฤติตนให้สมกับชีวิตใหม่ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยำเกรงพระเจ้า 
พลังประจำวัน#172-ตุลาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.