ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 16 กันยายน

พระคริสต์ได้รับการยกขึ้น
 

เตรียมจิตใจ:

 ทุกเข่าจะคุกกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” ฟีลิปปี 2:9-11

อ่าน :  ฟีลิปปี 2:9-11

 “เพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเรา ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น” 1 ซามูเอล 2:30

 
สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อพระเยซูทรงกระทำทุกอย่างจนถึงที่สุดคือการมรณาที่กางเขนเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ ผลลัพท์ที่ตามมาเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ถวายเกียรติแด่พระบิดา หนทางแห่งการมีเกียรติในชีวิตคริสเตียนตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการถ่อมลง (มัทธิว 23:12 ยากอบ 4:10; 1 เปโตร 5:5)

พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง ข้อ 9 การถ่อมใจเช่นนี้นำมาซึ่งการยกขึ้นโดยพระเจ้า เป็นการถ่อมใจแสวงหาพระเจ้า ไม่ใช่การยอมรับและการยกย่องของมนุษย์ พระเจ้าให้เกียรติแก่ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์

ประทานนามให้เหนือนามทั้งปวง หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งสูงสุดที่พระเจ้าประทานให้แก่พระเยซูคริสต์ พระนามของพระองค์จึงเป็นที่ยกย่องสูงสุดเหนือนามอื่นใด

ทุกเข่าจะคุกลงกราบ ข้อ 10 เกียรติสูงสุดนี้จะเป็นที่ยอมรับทั้งในสวรรค์ บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลก ทุกชีวิตจะก้มกราบพระองค์  ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้อ 11 ในที่สุดทุกลิ้นจะต้องยอมรับ แม้ขณะนี้ลิ้นเหล่านั้นจะหัวเราะเยาะหรือพูดเย้ยหยันต่างๆ นาๆ แต่เมื่อวันนั้นมาถึง ทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  เป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้า สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ เป็นการเชื่อฟังพระบิดาอย่างสิ้นเชิง เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว พระบิดาจะประทานเกียรติให้กับพระเยซูคริสต์

 

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการเชื่อฟังพระองค์และดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยความเชื่อจนถึงที่สุด แม้จะไม่เห็นผลในขณะนี้แต่เมื่อถึงวันนั้น ผลจะปรากฎ และพระเจ้าจะได้รับเกียรติอย่างแท้จริง เกียรติที่แท้จริงคือเกียรติที่กลับคืนสู่พระเจ้าในที่สุด  เมื่อวันนั้นมาถึง น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จ คนทั้งปวงจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะชีวิตของเรา เพราะคริสตจักรของเรา เช่นนี้แหละคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ แม้ขณะนี้หลายคนยังไม่ยอมรับแต่ในที่สุดทุกเข่าจะคุกกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

ตอบสนอง
ให้เราสรรเสริญพระคริสต์ ผู้จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์ และถวายตัวรับใช้พระองค์
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.