ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสฯ ที่ 15 กันยายน

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน: ถ่อมใจแบบพระคริสต์
 

เตรียมจิตใจ:
เป็นการง่ายที่จะพูดว่าให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความถ่อมใจและเสียสละแบบพระคริสต์  ในทางปฏิบัติเราจะทำได้แค่ไหน  ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทำให้ได้

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:5-8

 “ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ” ฟีลิปปี 2:6

สำรวจและใคร่ครวญ

ข้อ 5-8 เป็นแบบอย่าการถ่อมใจของพระคริสต์ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักร   แบบอย่างของพระคริสต์ ข้อ 5 เปาโลขอให้คริสตจักรฟิลิปปีมีน้ำใจต่อกัน มีความคิดเห็นต่อกันเหมือนอย่างพระคริสต์ การเป็นหนึ่งเดียวกันจำเป็นต้องมีทัศนะความคิดแบบพระคริสต์ เพราะการอยู่ด้วยกันต้องถ่อมใจลงเหมือนพระคริสต์ ที่ทรงยอมถ่อมลงจนถึงที่สุดตามพระบัญชาของพระบิดา จนถึงความมรณาที่กางเขน คริสเตียนจึงต้องมีท่าทีแห่งการถ่อมใจและเสียสละ  ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า ข้อ 6 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเกียรติครบบริบูรณ์ และ “เท่าเทียม” หมายถึงฐานะเป็นพระเจ้า แต่ไม่ทรงถือว่าจะต้อง “ยึดถือ” หมายถึงเป็นสิ่งที่ต้องกอดไว้แน่น ดังนั้นไม่ว่าฐานะหรือเกียรติหรือสภาพสูงสุดนั้นเมื่อเทียบกับน้ำพระทัยพระเจ้าแล้ว พระเยซูไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องยึดไว้ น้ำพระทัยพระเจ้ามาก่อนความสำคัญของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียววกันในคริสตจักร สำหรับเรามีอะไรเป็นอุปสรรคความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน?   แต่ได้กลับทรงสละและทรงสภาพทาส-กำเนิดเป็นมนุษย์ ข้อ 7 เมื่อพระเยซูทรงถือว่าน้ำพระทัยพระบิดาเป็นสิ่งสำคัญสุดยอด พระองค์ก็ดำเนินต่อไปในการกระทำ คือไม่ได้อยู่ที่ความคิดเท่านั้น พระองค์ทรงสละหมายถึงทำตัวให้ว่างเปล่าจากฐานะหรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ยอมทุกอย่าง (2 โครินธ์ 8:9) เราจริงจังแค่ไหนในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร? เป็นเพียงแค่ความคิดและหวังใจเท่านั้น? หรือเราตั้งใจเสียสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวในคริสตจักร มีสิ่งใดที่เรายังไม่ยอมปล่อยวางให้กับพระเจ้า?  ถ่อมลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน ข้อ 8 พระคริสต์ทรงยอมถ่อมลงคือวางความคิดและความปรารถนาลงต่อพระพักตร์พระเจ้า ยอมรับน้ำพระทัยพระองค์ว่าดีเลิศ รอบคอบและสมบูรณ์ เหนือกว่าวิถีของตนเอง พร้อมเชื่อฟัง คือไม่เพียงยอมรับว่าน้ำพระทัยพระเจ้าดีเลิศเท่านั้น แต่เชื่อฟังจนถึงที่สุดด้วย พระเยซูทรงเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน ยอมเสียหน้า เสียเกียรติศักดิ์ศรีแม้กระทั่งชีวิต  ความเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักรมาด้วยความตั้งใจ ด้วยการทุ่มเทและยอมถ่อมใจ เมื่อเราตัดสินใจดำเนินในทางของพระเจ้า และดำเนินไปเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว เราต้องทุ่มเทต่อไปจนถึงที่สุด ไม่ยอมเลิก ไม่ยอมถอย บากบั่นต่อไปจนกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรจะปรากฎเป็นจริง สำเร็จตามพระทัยพระเจ้า

 

ตอบสนอง
คุณตั้งใจจะเสียสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวในคริสตจักร
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.