ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 13 กันยายน

ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยความถ่อมใจ
 
เตรียมจิตใจ:
การมีจิตใจถ่อมคือลักษณะของคริสเตียน เพราะเป็นพระลักษณะของพระคริสต์
 

อ่าน : ฟีลิปปี 2:2-4
 “อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม” ฟีลิปปี 2:1

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลต้องการให้ความจริงสี่ประการจากข้อ 1 (ตอนที่แล้ว) ปรากฎเป็นจริงในคริสตจักรฟีลิปปี การมีข่าวประเสริฐเดียวกันย่อมเกิดผลตามมาในลักษณะดังกล่าว แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นเอง เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนลงแรง พระเจ้าต้องการให้เราทุ่มเทกำลังในทุกทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยตอบสนองในสี่ด้านด้วยกัน คือ

มีความคิดอย่างเดียวกัน – ไม่ได้หมายความว่าต้องคิดเหมือนกันเป็นรูปแบบเดียวกันทุกอย่าง แต่หมายถึงการมีความคิดในหลักการเดียวกัน เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน อันเป็นท่าทีของพระคริสต์ เมื่อหลักการถูกต้องและตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันแล้ว สิ่งอื่นๆ ย่อมปรับได้

มีความรักอย่างเดียวกัน – เป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า ไม่ใช่รักสิ่งเดียวกัน แต่มีความรักอย่างเดียวกัน เป็นความรักของพระเจ้าที่ประทานแก่เรา  มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน – สองประการสุดท้ายนี้หมายถึงการร่วมกันในพระวิญญาณ ความเต็มใจที่จะกระทำอย่างพร้อมเพรียง ไปด้วยกันในทางของพระเจ้า การเห็นพ้องต้องกันในเรื่องน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อคริสตจักร ทั้งด้านจิตใจและการกระทำควบคู่กันไป  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ใช่การทำลายล้าง แต่เป็นการเสริมสร้างและก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง  การรักษาความเป็นหนึ่งเดียวในพระกายนั้น สมาชิกทุกคนต้องทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจและถ่อมใจ ไม่ใช่ในลักษณะชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อชัยชนะหรือศักดิ์ศรีชื่อเสียง ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดการแตกแยก การมีจิตใจถ่อมคือลักษณะของคริสเตียน เพราะเป็นพระลักษณะของพระคริสต์ การมีจิตใจถ่อมและถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวนั้นเป็นข้อกำหนดแรกของการรับใช้ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้า  ดังนั้นอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลัก (ข้อ 4) การรักษาโรคแห่งความเห็นแก่ตัวคือการปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงกระทำ เรายิ่งทำเพื่อตัวเอง มองเข้าหาตัวเอง เรายิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น จิตใจยิ่งคับแคบ และในที่สุดในสายตาของเรา นอกจากตัวเราเองแล้ว จะไม่มีใครเหลืออยู่เลยแม้แต่พระเจ้า

เป็นพระคุณและเกียรติสูงสุดที่พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราและเรียกเราให้มีส่วนทนทุกข์กับพระองค์ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจึงต้องช่วยกันปกป้องในทุกด้านเพื่อคงไว้ซึ่งพระกายของพระคริสต์

 
ตอบสนอง
ให้เราสำแดงแบบอย่างของพระคริสต์ในการให้ผู้อื่นสำคัญกว่าตนเอง

 
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.