ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 12 กันยายน

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 

เตรียมจิตใจ
:
อธิษฐานเผื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร สร้างความเข้าใจและถ่อมใจเข้าหากัน
 

อ่าน
ฟีลิปปี 2:1

 “มีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์” ฟีลิปปี 2:1

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ

บทที่ 2 เริ่มด้วยคำว่า “เหตุฉะนั้น” แสดงถึงการต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ที่เปาโลพูดถึงเรื่องคุณค่าของชีวิต การมีความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐ การยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การมีส่วนในความทุกข์ยาก เหล่านี้ทำให้คริสตจักรสามารถตั้งมั่นคงเดินหน้าต่อไป

เปาโลวิงวอนคริสตจักรให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการถ่อมใจเข้าหากัน ทุกคนจะต้องมีส่วนสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันทำหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน  ข้อ 1 เปาโลวิงวอนไว้ 4 ประการ คือ ประการแรก ในพระคริสต์นั้นย่อมมีการเร้าใจ หรือหมายถึงการหนุนจิตชูใจให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าใครในคริสตจักรได้รับการเร้าหรือหนุนใจเป็นพิเศษจากพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก เพราะไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า อย่าให้ประสบการณ์พิเศษสร้างการแตกแยก  ประการที่สอง ผู้ที่รู้จักความรักของพระเจ้าและได้รับพระพรเนื่องจากความรักนี้ควรจะสำแดงความรักนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชัง (1 ยอห์น 4:7-12) พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรของพระองค์ฉันใด เราทั้งหลายก็ควรรักคริสตจักรเช่นกันฉันนั้น  ประการที่สาม ทุกคนมีพระวิญญาณเดียวกัน เราจึงเป็นส่วนของกันและกัน มีสามัคคีธรรมโดยการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณ และสำแดงผลของพระวิญญาณในการมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักร เรามีประสบการณ์และสนิทสนมกับพระวิญญาณเป็นพิเศษหรือ? ประสบการณ์นี้ทำให้คริสตจักรแตกแยกหรือก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน?  ประการที่สี่ ความเข้าใจในเรื่องพระคุณของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา ย่อมนำไปสู่การสำแดงความรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อเราได้เรียนรู้จักพระคุณของพระเจ้า ได้รับประสบการณ์ในพระเมตตาของพระองค์ เราก็ควรหยิบยื่นสิ่งนี้ให้ผู้อื่นด้วยใจรักและเห็นใจผู้อื่น  ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่นำมาซึ่งความแตกแยก แต่เพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
 
ตอบสนอง

เปาโลวิงวอนคริสตจักรให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการถ่อมใจเข้าหากัน ทุกคนมีส่วนสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันทำหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ใคร่ครวญประสบการณ์ของคุณในเรื่องนี้
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.