ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
J วันครู - วันเด็ก

พระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสวันครู - วันเด็ก

J1-J30 : พระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสวันครู - วันเด็ก
J1  สุภาษิต 22:6  
(สภษ. 22:6 [Thaisv])
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
J2    
(ลก. 18:16 [Thaisv])
แต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็กๆมาแล้วตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขา
J3  มัทธิว 9:36-38  และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง​​​ 37 แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่ 38 เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาก็เกี่ยวพืชผลของพระองค์”​
J4  มาระโก 6:34  
 
เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการ
J5  ยอห์น 21:15-17  
15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ?” เขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” ​พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด 16 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเราหรือ?” เขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” ​พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิด 17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์” ​พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด
J6  อิสยาห์ 61:1-2  
1 พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ
พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ
และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย
และบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง
 2 เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า
และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา
เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
J7  สดุดี 34:18  
(สดด. 34:18 [Thaisv])
พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวัง
J8  มัทธิว 14:14  
(มธ. 15:14 [Thaisv])
ช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบ่อ”​
J9  ลูกา 4:18  
(ลก. 4:18 [Thaisv])
พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ
J10  โคโลสี 1:9-12  อธิษฐานเผื่อ
9 เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ 10 เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า 11 ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดี 12 และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง
J11  ยากอบ 1:22-25 สอนด้วยชีวิต
 
22 แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง 23 เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา 24 เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไร 25 แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน
J12  สุภาษิต 3:12

 สอนระเบียบวินัย
(สภษ. 3:12 [Thaisv])

เพราะพระยาห์เวห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก​ ​ดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปราน

 

J13  ฮีบรู 12:5-11  
5 และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า
บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน 
 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
และเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีคนนั้น
 7 ท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอน? 8 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมาย 9 ยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ? 10 เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ 11 การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น
 
J14 2 ทิโมธี 3:14-15 

มีสัมพันธภาพที่ดี
 

 
        14 แต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใคร 15 และตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

 

J15  2ทิโมธี 1:5   เป็นแบบอย่างที่ดี
5 ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น
J16 กาลาเทีย 4:19   
(กท. 4:19 [Thaisv])
​ลูก​น้อย​ของ​ข้าพเจ้า​เอ๋ย ข้าพเจ้า​ต้อง​เจ็บ​ครรภ์​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อีก จนกว่า​พระ​คริสต์​จะ​ได้​ทรง​ก่อ​ร่าง​ขึ้น​ใน​ตัว​ท่าน
 
 
J17  1เธสะโลนิกา 2:7-8  
7 เราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตน 8 เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา
J18    
(สภษ. 29:19 [Thaisv])
สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อฟัง
J19    
(มก. 6:34 [Thaisv])
เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการ
J20    
(มธ. 28:19 [Thaisv])
เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
(มธ. 28:20 [Thaisv])
และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่ะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค
J21    
J22    
J23    
J24    
J25    
J26    
J27    
J28    
J29    
J30    

 

 
พระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ

L1-30 เกษียณอายุการทำงาน
K ของขวัญ
I ปีใหม่
H อีสเตอร์
G คริสตมาส
F พระคัมภีร์หนุนใจยามหวาดกลัว
E พระคัมภีร์หนุนใจยามเหงา/โดดเดี่ยว
D ยามทุกข์โศกTrouble
C ยามเจ็บป่วย Sick
B ผู้สูงอายุ
A วันเกิดCopyright © 2010 All Rights Reserved.