ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
G คริสตมาส

พระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสคริสตมาส

G1-G30: ข้อพระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสคริสตมาส
G1 มัทธิว 1:23

 

นี่แน่ะหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล (​แปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา​)
G2 ลูกา2:14
“​พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น
G3  อิสยาห์ 9:6-7  
6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
พระบิดานิรันดร์องค์สันติราช
 
7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์
ที่จะสถาปนาไว้และเชิดชูไว้
ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล
ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้
G4    
(ศคย. 9:9 [Thaisv])
ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่ะกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลา
G5    
(มคา. 5:2 [Thaisv])
แต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาห์ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเถาเหล่ากอของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล
G6    
(อสย. 7:14 [TBS1971])
เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล
G7    
(อสย. 11:1 [TBS1971])
จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซีจะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลายของเขา
 
G8    
(ยน. 3:16 [Thaisv])
พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
 
G9    
(รม. 6:23 [Thaisv])
เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
G10    
(รม. 15:13 [Thaisv])
ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
G11    
(ยก. 1:17 [Thaisv])
ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง
G12    
(2คร. 9:5 [Thaisv])
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ
G13    
(ฟป. 2:9 [Thaisv])
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์
 
(ฟป. 2:10 [Thaisv])
เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์
G14    
(กจ. 5:31 [Thaisv])
พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย
G15    
(1ยน. 5:11 [Thaisv])
และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์
G16    
(มธ. 1:21 [TBS1971])
เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา

G17

   
(มธ. 1:23 [TBS1971])
ดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล(​แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา​)​
G18    
มธ. 1:18-25  18 เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่โยเซฟคู่หมั้นของเขาเป็นคนมีธัมมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนหมั้นเสียลับๆ 20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา 22 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า 23 ดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล(​แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา​)​ 24 ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู TBS1971
G19    
(ลก. 1:30 [TBS1971])
แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว
 
(ลก. 1:31 [TBS1971])
ดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู
 
 
(ลก. 1:35 [TBS1971])
ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “​พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า
 
 
(ลก. 1:45 [Thaisv])
ความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ
G20    
8 ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน 9 มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนัก 10 ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย 11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด 12 นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า 13 ในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า
 14 “​พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น
 15 เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา 16 เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า 17 เมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น 18 คนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขา 19 ส่วนนางมารีย์ก็ก็สิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ 20 บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขา (ลูกา 2:8-20)
G21    
G22    
G23    
G24    
G25    
G26    
G27    
G28    
G29    
G30    

 

 
พระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ

L1-30 เกษียณอายุการทำงาน
K ของขวัญ
J วันครู - วันเด็ก
I ปีใหม่
H อีสเตอร์
F พระคัมภีร์หนุนใจยามหวาดกลัว
E พระคัมภีร์หนุนใจยามเหงา/โดดเดี่ยว
D ยามทุกข์โศกTrouble
C ยามเจ็บป่วย Sick
B ผู้สูงอายุ
A วันเกิดCopyright © 2010 All Rights Reserved.