ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวัน- 2 มกราคม

พุธที่ 2 มกราคม

ล้ำเกินความสงสัย
เตรียมจิตใจ ก่อนหน้านี้ความเชื่อของคุณขึ้นอยู่กับอะไร? ข้อเท็จจริง? ความรู้สึก? ตรรกะ? ประสบการณ์?
อ่าน 1 ยอห์น 5:1-12
          ยอห์นไม่เหมือนกับพวกครูสอนเทียมเท็จทั้งหลาย เขาไม่ระแวงสงสัยเลยว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังและมีโลหิตแท้ตามที่พระองค์ทรงกล่าวอ้างนั้น แต่ยอห์นไม่ต้องการให้เรายึดถือคำพูดของเขาลอยๆ ยังมีพระดำรัสของพระเจ้ามายืนยันด้วย เปรียบเทียบข้อ 10 กับมัทธิว 3:13-17
          พระธรรมข้อ 6-8 มีเงื่อนปมของความหมายแฝงอยู่ “พระวิญญาณ”คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงสอนเราทั้งหลายถึงความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์(ดู 1 ยอห์น 2:27) พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่เสด็จมาเหนือพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา “พระโลหิต”นั้นเล็งถึงกางเขนอย่างไม่ต้องสงสัย พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์แท้และทรงทนทุกข์ในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์อย่างแท้จริง ซึ่งพวกครูสอนเทียมเท็จไม่ยอมรับในความจริงข้อนี้ ยังคงเหลือแต่“น้ำ” ซึ่งอาจจะหมายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เมื่อน้ำและพระโลหิตไหลออกจากสีข้างของพระองค์(ยอห์น 19:34) หรืออาจหมายถึงการรับบัพติศมาของพระองค์ก็เป็นได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่และทรงสิ้นพระชนม์จริง พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้และทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
          ความเชื่อของเราตั้งอยู่บนความจริงของการบังเกิด การรับบัพติศมา การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เพราะสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ได้รับการสถาปนาแล้วอย่างมั่นคง เราจึงสามารถเชื่อวางใจในพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา(ข้อ11,12)
ตอบสนอง จงลุกขึ้นและมองไปที่เก้าอี้ที่คุณนั่งอย่างถี่ถ้วน คุณเชื่อว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักตัวของคุณได้โดยไม่ต้องคิด จงขอบคุณพระเจ้าที่ความเชื่อของคุณตั้งอยู่บนสิ่งที่แข็งแรงหนักแน่นยิ่งกว่านั้นมากนัก
อ่าน 1 ยอห์น 5:1-12
คนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์​ ​ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย
โดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์
เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระที่หนักเกินไป
เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก
ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง
นี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง
มีพยานอยู่สามอย่างด้วยกัน
คือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามอย่างนี้สอดคล้องกัน
ถ้าเรายอมรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์
คนที่เชื่อพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์
และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์
คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต
 พลังประจำวันฉบับที่ 161-มกราคม

อ่านพลังประจำวัน- 31 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 30 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 29 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 28 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 27 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 26 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 25 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 24 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 23 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 22 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 21 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 20 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 19 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 18 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 17 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 16 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 15 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 14 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 13 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 12 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 11 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 10 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 9 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 8 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 7 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 6 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 5 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 4 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 3 มกราคม
อ่านพลังประจำวัน- 1 มกราคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.