ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พระสัญญา/Bible Promises

พระสัญญาในโอกาสต่างๆ / Bible Promises

ข้อพระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสต่างๆ

A01-A30 : ข้อพระคัมภีร์หนุนใจผู้สูงอายุ

A01
 
(สภษ. 20:29 [TBS1971])
ศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา
A02
 
(สภษ. 17:6 [TBS1971])
หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขา
A03
 
(อสย. 46:4 [TBS1971])
จนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอกเราได้สร้างเราจะชูไว้เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอด
A04
 
(สดด. 92:14 [Thaisv])
มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว​ ​มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่
A05
 
(สดด. 71:18 [Thaisv])
แม้ข้าพระองค์จะถึงวัยชราและมีผมหงอกก็ตามข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นหลังและประกาศพระอานุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา
A06
 
(สดด. 73:26 [Thaisv])
ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์
A07
 
(สภษ. 16:31 [Thaisv])
ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีซึ่งจะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม
A08
 
(2คร. 4:16 [Thaisv])
ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน
A09
 
(สดด. 23:4 [Thaisv])
แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์
A10
 
(สดด. 128:5-6 [Thaisv])
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยนขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน
ขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล
A11
 
(ยชว. 14:10-11 [Thaisv])
และบัดนี้ดูสิพระยาห์เวห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอดสี่สิบห้าปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระยาห์เวห์ตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่แน่ะวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปีแล้ว 11 ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น
A12
 
(สดด. 90:12 [Thaisv])
ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา
A13
 
(ฉธบ. 33:25 [Thaisv])
กลอนประตูของท่านจะเป็นเหล็กและทองเหลืองขอให้กำลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่าน
A14
 
(สดด. 23:6 [Thaisv])
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์
A15
 
(ยอล. 2:28 [Thaisv])
ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต
A16
 
(ยน. 14:27 [Thaisv])
เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย
A17
 
(สดด. 121:7-8 [Thaisv])
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์
A18
 
(สดด. 145:20 [Thaisv])
พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์แต่พระองค์จะทรงทำลายคนอธรรมทุกคน
A19
 
(อสย. 57:19 [TBS1971])
พระเจ้าตรัสว่าสันติภาพสันติภาพแก่คนไกลและคนใกล้และเราจะรักษาเขาให้หาย
A20
 
(ยน. 14:27 [TBS1971])
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย
A21
 
(สดด. 37:5 [TBS1971])
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
A22
 
(รม. 8:28 [TBS1971])
เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
A23
 
(สดด. 71:5 [TBS1971])
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมา
A24
 
(ฟป. 4:13 [TBS1971])
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า
A25
 
(1ซมอ. 25:6 [TBS1971])
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำคำนับเขาเช่นนี้ว่าสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแก่บรรดาสิ่งที่ท่านมี
A26
 
(ฉธบ. 4:40 [TBS1971])
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตย์นั้น
A27
 
(ฟป. 4:19 [TBS1971])
และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์
A28
 
(สภษ. 3:1-2 [TBS1971])
บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา
เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า
A29
 
(สภษ. 3:5-6 [TBS1971])
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
A30
 
(2คร. 9:8 [TBS1971])
และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย

 
B01-B30 : ข้อพระคัมภีร์หนุนใจในโอกาสวันเกิด

B01
 
(1คร. 1:4-5 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต์
เพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่าง
B02
 
(สดด. 21:3-4 [Thaisv])
เพราะพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศีรษะท่าน
ท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานแก่ท่านชีวิตยืนนานเป็นนิตย์นิรันดร์
B03
 
(ฉธบ. 26:11 [Thaisv])
ท่านจงยินดีด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและแก่ครอบครัวของท่านตัวท่านเองคนเลวีและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน
B04
 
(2ปต. 1:3 [Thaisv])
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง
B05
 
(สดด. 65:11 [Thaisv])
พระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยด
B06
 
(สดด. 134:3 [Thaisv])
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
B07
 
(ฟม. 1:4 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเสมอเมื่อระลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้า
B08
 
(สดด. 129:8 [Thaisv])
​“ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านทั้งหลายเราอวยพรพวกท่านในพระนามของพระยาห์เวห์
B09
 
(ฟป. 1:3 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลาย
B10
 
(2คร. 13:11 [Thaisv])
จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลาย
B11
 
(ฉธบ. 15:6 [Thaisv])
​​พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาต่อท่านนั้น
B12
 
(สดด. 90:12 [Thaisv])
ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา
B13
 
(ฉธบ. 33:25 [Thaisv])
​​ขอให้กำลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่าน
B14
 
(สดด. 23:6 [Thaisv])
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์
B15
 
(สดด. 146:2 [Thaisv])
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
B16
 
(ยน. 14:27 [Thaisv])
เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย
B17
 
(สดด. 121:7-8 [Thaisv])
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์
B18
 
(กดว. 6:24-26 [Thaisv])
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน
ขอพระยาห์เวห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่าน
ขอพระยาห์เวห์เงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน
B19
 
(สดด. 118:24 [Thaisv])
วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น
B20
 
(สดด. 90:12 [Thaisv])
ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา
B21
 
(สดด. 37:5 [TBS1971])
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
B22
 
(สภษ. 4:10 [Thaisv])
ลูกเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของข้าแล้วปีเดือนแห่งชีวิตเจ้าจะมากมาย
B23
 
(ปฐก. 12:2 [Thaisv])
เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพร
B24
 
(ฟป. 4:13 [TBS1971])
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า
B25
 
(1ซมอ. 25:6 [TBS1971])
 ‘สวัสดิภาพจงมีแก่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแก่บรรดาสิ่งที่ท่านมี
B26
 
(ฉธบ. 4:40 [TBS1971])
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตย์นั้น
B27
 
(ฟป. 4:19 [TBS1971])
และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์
B28
 
(สภษ. 3:1-2 [TBS1971])
บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา
เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า
B29
 
(สภษ. 3:5-6 [TBS1971])
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
B30
 
(2คร. 9:8 [TBS1971])
และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย
B01
 
(1คร. 1:4-5 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต์
เพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่าง
B02
 
(สดด. 21:3-4 [Thaisv])
เพราะพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศีรษะท่าน
ท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานแก่ท่านชีวิตยืนนานเป็นนิตย์นิรันดร์
B03
 
(ฉธบ. 26:11 [Thaisv])
ท่านจงยินดีด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและแก่ครอบครัวของท่านตัวท่านเองคนเลวีและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน
B04
 
(2ปต. 1:3 [Thaisv])
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง
B05
 
(สดด. 65:11 [Thaisv])
พระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยด
B06
 
(สดด. 134:3 [Thaisv])
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
B07
 
(ฟม. 1:4 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเสมอเมื่อระลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้า
B08
 
(สดด. 129:8 [Thaisv])
​“ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านทั้งหลายเราอวยพรพวกท่านในพระนามของพระยาห์เวห์
B09
 
(ฟป. 1:3 [Thaisv])
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลาย
B10
 
(2คร. 13:11 [Thaisv])
จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลาย
B11
 
(ฉธบ. 15:6 [Thaisv])
​​พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาต่อท่านนั้น
B12
 
(สดด. 90:12 [Thaisv])
ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา
B13
 
(ฉธบ. 33:25 [Thaisv])
​​ขอให้กำลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่าน
B14
 
(สดด. 23:6 [Thaisv])
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์
B15
 
(สดด. 146:2 [Thaisv])
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
B16
 
(ยน. 14:27 [Thaisv])
เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย
พระสัญญา ลงใน SU Calendar 2012
1. พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า(ยรม. 29:11)
 
2. จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์(มธ. 5:16)
 
3. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์(ยน. 3:16)
 
4. คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด(รม. 10:9)
 
5. (2ทธ. 3:16-17)พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง
 
6. พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์(สดด. 119:105)
 
7. บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย (สภษ. 16:20)
 
8. ความยำเกรงพระเจ้า เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา
และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์ เป็นความรอบรู้ (สภษ. 9:10)
 

9.
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน(สดด. 23:1)
 
10. บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข(มธ. 11:28)
 
11. อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการโมทนาพระคุณ(ฟป. 4:6)
 
12. พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรง(อสย. 40:29)
 
13. พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก(สดด. 46:1)
 
14. จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน
พระ
องค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย(สดด. 55:22)
 
15. จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์
และ
พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ(สดด. 37:5)
 
16. จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย
เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก(อฟ. 6:2-3)
 
17. มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก (สภษ. 17:17)
 
18. จงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย(คส. 3:13)
 
19. บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิต(สภษ. 22:4)
 
20. และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น
เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย (2คร. 9:8)

ข้อพระธรรมสำหรับ Calendar 2014
1
สันติสุข
มธ. 11:28-29
28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​ 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก
 
2
สวรรค์
1 ปต. 1:13
13 เพราะ​ฉะนั้น จง​เตรียม​ตัว​เตรียม​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​ให้​ดี จง​รู้จัก​ควบคุม​ตัวเอง จง​ตั้ง​ความ​หวัง​ทั้งหมด​ไป​ที่​พระ​คุณ ซึ่ง​จะ​ประทาน​แก่​พวก​ท่าน ใน​เวลา​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​ปรากฏ
 
3
สติปัญญา
สดด. 111:10

 
สภษ. 9:10
10 ​ความ​ยำเกรง​พระ​ยาห์เวห์​เป็น​ที่​เริ่มต้น​ของ​สติปัญญา​​ บรรดา​ผู้​ที่​ปฏิบัติ​ตาม​ก็​ได้​ความ​เข้าใจ​ดี
10 ​ความ​ยำเกรง​พระ​ยาห์เวห์​เป็น​ที่​เริ่มต้น​ของ​ปัญญา​​ และ​การ​รู้จัก​องค์​บริสุทธิ์​เป็น​ความ​รอบ​รู้ 
 
4
ความรัก
ยน. 3:16
 
 

1 คร. 13:4-8,13
16 ​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดังนี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์
4 ​ความ​รัก​นั้น​ก็​อดทน​นาน​และ​มี​ใจ​ปรานี ความ​รัก​ไม่​อิจฉา ไม่​อวด​ตัว ไม่​หยิ่ง​ผยอง 5 ​ไม่​หยาบ​คาย ไม่​เห็น​แก่​ตัว ไม่​ฉุนเฉียว ไม่​ช่าง​จดจำ​ความ​ผิด 6 ​ไม่​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​อธรรม แต่​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​จริง 7 ​ความ​รัก​ทน​ได้​ทุก​อย่าง เชื่อ​อยู่​เสมอ มี​ความ​หวัง​และ​ความ​ทรหด​อดทน​อยู่​เสมอ
 8 ​ความ​รัก​ไม่​มี​วัน​เสื่อม​สูญ แม้​การ​เผย​พระ​วจนะ​ก็​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป แม้​การ​พูด​ภาษา​แปลกๆ ​ก็​จะ​เลิก​พูด​กัน แม้​วิชา​ความ​รู้​ก็​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป
13 ​และ​บัดนี้ ทั้ง​สาม​สิ่ง​นี้​ยัง​ดำรง​อยู่ คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​นั้น​ใหญ่​ที่สุด​ใน​สาม​สิ่ง​นี้
 
5
ความหวัง
รม. 15:13
 13 ​ขอ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​หวัง​โปรด​ให้​ท่าน​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี และ​สันติ​สุข​ใน​ความ​เชื่อ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​หวัง​โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์
 
6
ความปิติยินดี
กท. 5:22
22 ​ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อสัตย์
 
7
ความกล้าหาญ
ยชว. 1:9

 
 
อสย. 41:10
9 เรา​สั่ง​เจ้า​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลย เพราะ​ว่า​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป”
10 อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า
อย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
เรา​จะ​หนุน​กำลัง​เจ้า เออ เรา​จะ​ช่วย​เจ้า
เออ เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อันมี​ชัย​ของ​เรา
 
8
ความถ่อมใจ
สภษ. 22:4
 
 
สดด. 10:17
4 บำเหน็จ​ของ​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า คือ​ความ​มั่ง​คั่ง​เกียรติ​และ​ชีวิต
17 ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​ความ​ปรารถนา​ของ​คน​อ่อน​สุภาพ จะ​ทรง​เสริม​กำลังใจ​เขา และ​พระ​องค์​จะ​ทรงเงี่ย​พระ​กรรณ​ฟัง​ถ้อยคำ​ของ​เขา
 
9
พระวิญญาณ
โยบ 33:4
 

มธ. 7:7-8
4 ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​ข้าพเจ้า
และ​ลมปราณ​ของ​องค์​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์​ได้​ให้​ชีวิต​แก่​ข้าพเจ้า
7 “จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​พวก​ท่าน 8 ​เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา
 
10
พระประสงค์ของพระเจ้า
รม. 12:2
2 ​อย่า​ลอกเลียนแบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม
 
11
อธิษฐาน
มธ. 7:7-8
 
 
 
สดด. 55:22
7 “จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​พวก​ท่าน 8 ​เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา
22 ​จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์เวห์
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ท่าน
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้
คน​ชอบธรรม​คลอน​แคลน​เลย
 
 
12
การพักสงบ
สดด. 23:1-2
1 ​พระ​ยาห์เวห์​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ
ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน
 2 ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​นอน​ลง​ที่​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​สด พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ริมน้ำ​แดน​สงบ​
 
13
การยอมรับ
มธ. 7:2
 
2 ​เพราะ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​พิพากษา​ผู้อื่น​อย่างไร ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​พิพากษา​ท่าน​อย่าง​นั้น และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ตวง​ให้​ผู้อื่น​ด้วย​ทะนาน​อัน​ใด ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตวง​ให้​พวก​ท่าน​ด้วย​ทะนาน​อัน​นั้น​
 
14
การให้
 
 
 
15
อภัย
1 ยน. 1:9
9 ​ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น
 
16
คำอธิษฐานตามแบบพระเยซูคริสต์
มธ. 6:9-13
 
ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์
ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​เคารพ​สักการะ
ขอ​ให้​แผ่นดิน​ของ​พระ​องค์​มา​ตั้งอยู่
ขอ​ให้​เป็นไป​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ใน​สวรรค์​เป็น​อย่างไร​ก็​ให้​เป็นไป​อย่าง​นั้น​ใน​แผ่นดิน​โลก
ขอ​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​พวก​ข้า​พระ​องค์​ใน​วันนี้
และ​ขอ​ทรง​ยก​บาป​ผิด​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์ เหมือน​พวก​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​บรรดา​คน​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​
และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พวก​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทดลอง
แต่​ขอ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​
เพราะ​ว่า​ราช​อาณาจักร ฤทธานุภาพ และ​พระ​เกียรติ​เป็น​ของ​พระ​องค์​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน
 
17
 
สดุดี 23:1-6
1 ​พระ​ยาห์เวห์​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน
 2 ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​นอน​ลง​ที่​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​สด พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ริมน้ำ​แดน​สงบ​
 3  ​พระ​องค์​ทรง​คืน​ความ​สด​ชื่น​แก่​ชีวิต​ข้าพเจ้า
พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ใน​ทาง​ชอบธรรม
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
 4 ​แม้​ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ฝ่า​หุบ​เขา​เงา​มัจจุราช
ข้า​พระ​องค์​ไม่​กลัว​อันตราย​ใดๆ
เพราะ​พระ​องค์​สถิต​กับ​ข้า​พระ​องค์
คทา​และ​ธาร​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​ปลอบโยน​ข้า​พระ​องค์
 5 ​พระ​องค์​ทรง​จัดเตรียม​โต๊ะ​อาหาร​ให้​ข้า​พระ​องค์ ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​คู่อริ​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​เจิม​ศีรษะ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​น้ำ​มัน
ถ้วย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ล้น​อยู่
 6 ​แน่​ทีเดียว​ที่​ความ​ดี​และ​ความ​รัก​มั่นคง​จะ​ติดตาม​ข้าพเจ้า​ไป ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า และ​ข้าพเจ้า​จะ​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​ยาห์เวห์​สืบไป​เป็น​นิตย์
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
 
24
 
 
 
 

 พระสัญญา ลงใน SU Calendar 2015บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​(มธ.11:28)

 

จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์เวห์และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ท่าน
พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้คน​ชอบธรรม​คลอน​แคลน​เลย
(สดด. 55:22)
พระ​เจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน (สดด. 23:1)
ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น (1 ยน. 1:9)
พระ​เจ้า​ตรัส​ว่าเพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​เจ้าเป็น​แผนงาน​เพื่อ​สวัสดิภาพ ไม่ใช่​เพื่อ​ทุกข​ภาพเพื่อ​จะ​ให้​อนาคต​และ​ความ​หวัง​ใจ​แก่​เจ้า​(ยรม. 29:11)
​บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย (สภษ. 16:20)
พระ​คัมภีร์ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้าและ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอนการ​ตักเตือน​ว่า​กล่าวการ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดีและ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม​ เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พรักพร้อม​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง(2ทธ. 3:16-17)​
พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และ​เป็น​กำลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย เป็น​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำบาก(สดด. 46:1)
จง​มอบ​ทาง​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​เจ้า วางใจ​ใน​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​สำเร็จ(สดด. 37:5)
จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​เจ้าและ​อย่า​พึ่ง​พา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตน​เอง จง​ยอม​รับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น (สภษ.3:5-6)

 

ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า​เป็น​ที่​เริ่มต้น​ของ​สติปัญญา​​ บรรดา​ผู้​ที่​ปฏิบัติ​ตาม​ก็​ได้​ความ​เข้าใจ​ดี (สดด. 111:10)
พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดังนี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ (ยน. 3:16)
ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อสัตย์(กท. 5:22)
อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้าอย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
เรา​จะ​หนุน​กำลัง​เจ้า เออ เรา​จะ​ช่วย​เจ้าเออ เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อันมี​ชัย​ของ​เรา(อสย. 41:10)
บำเหน็จ​ของ​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า คือ​ความ​มั่ง​คั่ง​เกียรติ​และ​ชีวิต (สภษ. 22:4)
จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​พวก​ท่าน       (มธ. 7:7)
อย่า​ลอกเลียนแบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​ พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม  (รม. 12:2)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.