ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม

 

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020

 
วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

 
เตรียมจิตใจ:
ใช้เวลาสักครู่อธิษฐานและใคร่ครวญดูว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูมีความหมายต่อชีวิตของคุณอย่างไร

 
อ่าน : กิจการ 1:1-11

... ทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นกิจการ 1:11

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเป็นส่วนสำคัญของแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้า

พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานสิ้นพระชนม์บนกางเขนและเป็นขึ้นจากความตายในวันอีสเตอร์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่พวกอัครทูตด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายในระหว่าง 40 วันทรงสนทนาและสอนพวกเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้กำชับพวกเขาให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานพวกสาวกจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (กิจการ 1:3-5)

 
พวกสาวกยังคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูและการตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่พระเยซูตอบพวกเขาว่าเวลาและวิธีการของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวัง (ฟื้นฟูในทางการเมืองแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดคือรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้รับพระทานฤทธานุภาพในการเป็นพยานไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (1:8) และเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของพวกเขา จากนั้นทูตสวรรค์ก็ประกาศว่าในวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกัน (1:11)
 

การเสด็จกลับมาอีกจะมีลักษณะอย่างไรมีสัญญาณนิมิตหรือหมายสำคัญอะไร (2 ทิโมธี 3:1-5; มัทธิว 24:6-8) เสด็จมาวิธีไหนสภาพเป็นอย่างไรและเมื่อไหร่ (ลูกา 17:24-25, วิวรณ์ 1:7) พระองค์จะทรงทำอะไรเมื่อเสด็จมา (เช่นการพิพากษา 1เปโตร 4:17) มีรายละเอียดอีกมากมายที่เราต้องติดตามศึกษา เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ คุณพร้อมหรือไม่หากพระองค์เสด็จมาในขณะนี้เพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้น (มัทธิว 25:13)

 
ตอบสนอง:

ทูลขอพระเจ้าที่เราจะมีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีความกล้าความเชื่อและพลังความสามารถในการเป็นพยานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.