ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019

ตรวจสอบชีวิต - พิจารณาความเป็นอยู่ของคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

ใช้เวลานิ่งสงบสักครู่ ทูลขอพระเจ้าให้ทรงแสดงให้คุณเห็นว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับคุณ การตอบสนองของคุณเป็นอย่างไร เป็นที่ชอบใจ เสียใจ อยากทำให้ดีขึ้น มากขึ้น หรือต้องเปลี่ยนแปลง?

 

อ่านฮักกัย 1: 5-6   “... จงพิจารณาความเป็นอยู่ของพวกเจ้าฮักกัย 1:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในแต่ละปี ธุรกิจ องค์การ สมาคม สถาบันและแม้แต่โรงเรียน จะต้องมีการตรวจสอบบัญชี ทั้งเป็นการตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก แล้วก็มีการรายงานผลการตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้นได้ทำถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย และเสนอแนะว่ามีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้อง และก็มีรายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงิน ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงและเกิดผลต่อไป ในชีวิตส่วนตัวของเราก็เช่นกัน เราควรต้องมีการทำการตรวจสอบชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่อ เพื่อพิจารณาทางชีวิตที่เราจะก้าวต่อไปในปีใหม่ และเป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องทำ ทำอย่างไรและทำกับใครบ้าง ตามลำดับความสำคัญ (Priority) ที่ถูกต้อง

            ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน การเพ่งมองไปยังพระเจ้า เชื่อวางใจ เชื่อฟัง ทำตามพระประสงค์และรับใช้ตามของประทานของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ให้พระเจ้ามาก่อน นมัสการพระองค์ และรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตและสุดกำลังของเรา เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสติปัญญา จัดเตรียม ทรงนำและปกป้อง และเราสามารถอยู่ได้และรับมือได้ในทุกสถานการณ์ ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีครอบครัว มีเพื่อนและสังคม ทรัพยากรโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้าง เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจ ให้ความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและปฏิบัติให้เหมาะสม

           

เนื่องจากพื้นที่จำกัด จะไม่เขียนรายละเอียดจึงขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมและใคร่ครวญข้อคิดจากตัวอย่างในพระคัมภีร์ในการกำหนดแผน เป้าหมาย และวิธีปฏิบัติต่อไป

            “...พระยาห์เวห์จอมทัพจึงตรัสว่า จงพิจารณาความเป็นอยู่ของพวกเจ้า พวกเจ้าหว่านมาก แต่เก็บเกี่ยวน้อย พวกเจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิ่ม พวกเจ้าดื่ม แต่ก็ไม่หยุดกระหาย พวกเจ้านุ่งห่ม แต่ก็ไม่อบอุ่น คนที่ได้ค่าจ้าง ก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วฮักกัย 1:5-6

            เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น...” ท่านจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่น และนมัสการ ...ขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่นั่นด้วยปฐมกาล 26:24-25

            สิ่งใดที่มีอยู่แล้ว ก็จะมีขึ้นอีก สิ่งที่ทำกันแล้ว คือสิ่งที่จะต้องทำกันอีก ไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ปัญญาจารย์ 1:9

            “... จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงปัญญาจารย์ 12:13  

            “...อานาเนียกับภรรยา ขายที่ดินของตน แล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ด้วย อีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจ ...” กิจการ 5:1-2, 5

            อายุขัย...คือเจ็ดสิบ หรือหากแข็งแรงก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศก ไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไป ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตน...” สดุดี 90:10, 12, 14

 

ตอบสนอง:

 เราจะให้พระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นความเร่งด่วนสำคัญของเรา พระเจ้ายิ่งใหญ่ เราจะถ่อมใจเราเองลง และมีความหวังในความรอด

 

 
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.