ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019

ศึกษา ทำตาม และสอน

 

เตรียมจิตใจ

ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์สดุดี 119:17-18

 

อ่าน : เอสรา  7:1–10

เพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ และทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลเอสรา 7:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เอสราเป็นสัญลักษณ์ของความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ในหลายชั่วคนก่อนหน้านั้น บรรพบุรุษของเขาคือ อาโรน พี่ชายของโมเสส เป็นผู้ที่ได้เห็นการมอบกฎหมายของพระเจ้าให้แก่ชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก และตอนนี้ เอสราก็เป็นแชมเปี้ยนของชนชาตินั้น

          มีสามสิ่งที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเอสราและพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า เรื่องแรก เอสราชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติ (ข้อ 6) เพราะเขาได้ทุ่มเทตั้งใจศึกษาธรรมบัญญัติ (ข้อ 10) สำหรับพวกเราที่เป็นประชาชนแห่งพันธสัญญาใหม่ เรามีชีวิตอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้า ด้วยกฎหมายที่จารึกไว้ในหัวใจและในความคิดของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ฮีบรู 10:16) แต่เราต้องยึดถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงทำ (มัทธิว 5:17)

          เรื่องที่สอง เอสราทุ่มเทชีวิตให้กับการทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้า” (ข้อ 10) การศึกษาพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่การศึกษาแต่ในตัวหนังสือแห้งๆ แต่เป็นการนำไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริง เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราควรจะเตรียมพร้อมที่จะลงมือทำจริง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

          เรื่องที่สาม เอสราสอนพระบัญญัติให้แก่ประชาชนอิสราเอล (ข้อ 6, 10) เนื่องจากเขารู้จักพระบัญญัติเป็นอย่างดีและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ เขาสามารถสอนพระบัญญัติได้อย่างชัดเจนและสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นในสังคมทั้งหมด ร่วมใจกันเชื่อฟังเป็นการนมัสการพระเจ้าได้

 

ตอบสนอง:

ใครคือผู้ที่สอนคุณให้มีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระคำของพระเจ้า? คุณได้ใช้โอกาสที่ได้รับไปในการอธิบายและนำข้อพระคำที่ศึกษาไปใช้จริงหรือไม่? จงอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้คุณเพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านทางความเข้าใจในพระคำของคุณ และการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามพระคำของพระองค์
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.