ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 18 กันยายน 2019

ทูตที่เร่งด่วน

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ตึงเครียด แตกสลายหรือห่างเหิน 

 

อ่าน : 2 โครินธ์ 5:11 – 6:2

เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า” 2 โครินธ์ 5:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การคืนดีเป็นเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ ความสัมพันธ์ของอาจารย์เปาโลกับคริสตจักรเมืองโครินธ์จำเป็นต้องซ่อมแซม และนี่จึงเป็นที่มาของความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่ (ดู 6:11–13) มีการบอกเป็นนัยในจดหมายฉบับก่อหน้านี้ ซึ่งชาวโครินธ์กล่าวว่าเปาโลเสียสติ” (ข้อ 13).

บางครั้งปัญหาทางจิตวิญญาณซ่อนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของมนุษย์ไว้ ในที่นี้ การคืนดีอย่างลึกซึ้งระหว่างคริสตจักรกับพระเจ้าจำเป็นต้องเกิดขึ้น ความสัมพันธ์อาจไม่ได้รับการซ่อมแซมแม้ฝ่ายหนึ่งจะเสนอการคืนดีอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้พระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งให้แล้วก็ตาม (ข้อ 14,18,19,21) แต่ก็ยังจะต้องมีความเคลื่อนไหวในฝั่งคริสตจักร คือความปรารถนาที่จะคืนดี (ข้อ 20)

สำหรับเปาโล การที่คริสตจักรเมืองโครินธ์จะคืนดีกับพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันกับความสัมพันธ์ของคริสตจักรกับท่านซึ่งเป็นอัครทูตที่จะต้อมมีการซ่อมแซม การคืนดีเป็นผลจากการสละพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ให้เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ (ข้อ 17) การต่อต้านการคืนดีเป็นการดูหมิ่นพระกิตติคุณ ความเร่งด่วนของเปาโลที่เรียกร้องให้มีการคืนดีสะท้อนถึงสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสในมัทธิว 5:23,24 เวลาแห่งการคืนดีคือเดี๋ยวนี้” (6:1,2) เราไม่สามารถไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับมนุษย์ยังต้องซ่อมแซม  

 

ตอบสนอง

ฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้ คุณต้องคืนดีกับพระองค์หรือไม่ หรือกับคนอื่น? พระองค์ทรงกำลังเรียกคุณให้เป็นทูตไปเชิญชวนให้คนอื่นๆคืนดีกับพระองค์หรือไม่?  

 
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.